Regulamin internetowego sklepu jeździeckiego Febro

 

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Febro;
 2. Febro – właściciel lub upoważniony przez właściciela pracownik Sklepu;
 3. Sklep – serwis internetowy Febro, dostępny pod adresem wirtualnym febro.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta poprzez Sklep pomiędzy firmą Febro Magdalena Kras a Klientem;
 8. Przesyłka – Towar przygotowany do wysyłki, na podstawie Zamówienia i zawartej Umowy;
 9. Realizacja Zamówienia – przygotowanie Przesyłki oraz przekazanie jej Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej;
 10. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 ze zm.)
 11. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 12. Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 13. Ust awa o ochronie niektórych praw konsumentów – Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

 

Postanowienia ogólne

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu.

Zapytania dotyczące Regulaminu mogą być kierowane poprzez formularz kontaktowy, bądź na adres poczty elektronicznej kontakt@febro.pl lub na numer telefonu 530 624 234 lub przez komunikator Skype pod nazwą MyFebro. Kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

 

Oferta Sklepu i cena Towaru

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Towaru podana jest w polskich złotych i jest ceną brutto.
 3. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Ostateczna cena do zapłaty podawana jest przed złożeniem Zamówienia.

 

Prawa autorskie

Materiały użyte na stronie Sklepu – w szczególności zdjęcia Towarów – są wyłączną własnością firmy Febro Magdalena Kras lub firm współpracujących i objęte są ochroną wynikającą z Prawa autorskiego. Tym samym nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Sklepu, bądź firm współpracujących.

Naruszenie wskazanej w akapicie poprzedzającym reguły naraża osobę nieuprawnioną do korzystania z tych materiałów na odpowiedzialność cywilną.

Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione Prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

 

Zamówienia

Febro realizuje Zamówienia składane: :

 1. za pośrednictwem formularza Zamówień, który uruchamia się po naciśnięciu przez Klienta przycisku „Kupuję”,
 2. telefonicznie,
 3. mailowo.

Złożenie przez Klienta zamówienia po raz pierwszy wymaga:

 1. podania obowiązkowych danych, niezbędnych do realizacji danego Zamówienia,
 2. zapoznania się z Regulaminem i potwierdzenia jego akceptacji.

Zamówienia można złożyć poprzez zarejestrowane już Konto Klienta, co nie wymaga:

 1. podania obowiązkowych danych, niezbędnych do realizacji danego Zamówienia,
 2. ponownego zapoznania się z Regulaminem i ponownego potwierdzenia jego akceptacji.

 

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep. Potwierdzenie nastąpi e-mailem lub wiadomością sms wysłanymi na adres wskazany przez Kupującego.

Febro zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem, celem potwierdzenia elementów Zamówienia, danych teleadresowych lub sugestii Klienta, zawartych w komentarzu do Zamówienia.

 

 

Płatności

W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności spośród dostępnych opcji.

Wybór sposobu płatności ma wpływ na koszt wysyłki. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany o całkowitych kosztach dostawy Zamówienia. 

W przypadku niedokonania zapłaty za Zamówienie, w przypadku którego została wybrana opcja przedpłaty, w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, Febro niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności dokonania wpłaty. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od dnia wysłania powiadomienia, powoduje anulowanie Zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia opcji płatności za Zamówienie "płatność za pobraniem" wobec Klienta, który nie odbierze jednej Zrealizowanej Przesyłki, dostarczonej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Przywrócenie opcji płatności "płatność za pobraniem" dla danego Klienta nastąpi po odebraniu Przesyłki, Zrealizowanej na podstawie kolejnego Zamówienia, złożonego z wykorzystaniem jednej z opcji przedpłaty.

 

Czas realizacji zamówienia

Zamówienie Realizowane jest na warunkach Regulaminu, obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Zamówienie Realizowane jest w terminie podanym na karcie produktu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu:

 1. zaksięgowania na koncie Febro pełnej zapłaty za Zamówienie lub dopłaty do dotychczasowej, niepełnej zapłaty za Zamówienie (dotyczy Zamówień z przedpłatą),
 2. wysłania przez sklep wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia (dotyczy zamówień z formą płatności "za pobraniem" lub "odbiór osobisty").

Ceny Towarów objętych Zamówieniem oraz koszty ich dostawy obowiązują w momencie złożenia Zamówienia.

W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, po uprzednim poinformowaniu Klienta, przy czym opłata za przesyłkę jest pobrana tylko raz.

W przypadku wybranych Towarów Febro zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych opcji płatności za Zamówienie.

Produkty mogą być wysłane za granicę, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia kosztów oraz czasu przesyłki.

 

Opcje i czas dostawy Przesyłki

W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy Przesyłki.

Sklep niezwłocznie informuje Klienta wiadomością e-mail o wysłaniu Przesyłki i jej unikalnym numerze identyfikacyjnym.

Klient może na bieżąco śledzić lokalizację Przesyłki na stronie internetowej Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Licząc od momentu wysłania Przesyłki, przewidywany czas jej dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

Podany wyżej termin jest terminem deklarowanym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.

Febro nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Klient może odebrać zakupiony Towar osobiście w ustalonym wcześniej z Febro miejscu, zaznaczając wybraną opcję podczas składnia Zamówienia i uprzednim kontakcie telefonicznym ze Sklepem.

W przypadku wybranych Towarów Febro zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych opcji dostawy Przesyłki.

 

Koszty dostawy

W trakcie składania Zamówienia Klient jest na bieżąco informowany w polu „Twój koszyk” o całkowitych kosztach dostawy Przesyłki.

W przypadku, gdy całkowita wartość jednorazowego Zamówienia przekroczy kwotę 500 zł i Klient wybierze przedpłatę jako formę zapłaty, a adres dostawy znajduje się na terenie Polski, Febro pokrywa całkowity koszt dostawy tej Przesyłki do Klienta.

 

 

Zwrot towaru

Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Febro przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: kontakt@febro.pl.

Każdy Klient, który zawarł Umowę przez internet, ma prawo od Umowy odstąpić bez podania przyczyny, a otrzymany Towar zwrócić. W takim wypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, pisemnego poinformowania Febro o odstąpieniu od Umowy, a następnie do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, jego odesłania do Febro na własny koszt.

W celu przyspieszenia procedury, w pisemnej informacji o odstąpieniu od Umowy Klient powinien podać również numer Zamówienia oraz numer rachunku bankowego, do zwrotu dotychczasowej zapłaty.

Koszt zwrotu Towaru w całości pokrywa Klient.

Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi posiadać wszystkie oryginalne metki oraz nieuszkodzone, oryginalne opakowanie. Towar powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnym uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu.

W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał warunków określonych w punkcie poprzedzającym, Febro zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Odesłanie Towaru nastąpi na koszt Klienta.

Dokonana przez Klienta zapłata zostanie zwrócona w terminie do 7 dni, od momentu otrzymania przez Febro zwróconego Towaru.

Dopuszczalne jest otwarcie oryginalnego opakowania Towaru, celem zapoznania się z jego zawartością. Otwarcie opakowania Towaru nie może powodować jego zniszczenia.

Febro nie przyjmuje żadnych paczek za pobraniem.

 

Wymiana Towaru

Jeżeli zrealizowany zgodnie z Zamówieniem Towar okaże się nieodpowiedni ze względu na kolor lub rozmiar, Klient może wymienić go na ten sam Towar w innym kolorze lub rozmiarze. W takim wypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Febro przez formularz kontaktowy lub e-mail kontakt@febro.pl, celem ustalenia szczegółów wymiany, a następnie do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, jego odesłania do Febro na własny koszt.

Wymieniany Towar nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz musi posiadać wszystkie oryginalne metki oraz nieuszkodzone, oryginalne opakowanie. Towar powinien być zapakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnym uszkodzeniem, bądź zniszczeniem podczas transportu.

W przypadku, gdy Towar nie będzie spełniał warunków określonych w punkcie poprzedzającym, Febro zastrzega sobie prawo do odmowy wymiany Towaru, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Odesłanie Towaru nastąpi na koszt Klienta.

W przypadku pierwszej wymiany, koszt dostawy do Klienta wymienionego Towaru pokrywa Febro.

 

W przypadku drugiej i kolejnej wymiany Towaru, koszt jego dostawy do Klienta pokrywa Klient. W takim wypadku Klient jest zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania Towaru przed jego wymianą.

 

W przypadku braku odpowiedniego koloru lub rozmiaru wymienianego Towaru, Klient ma do wyboru:

 1. poczekać na dostawę Towaru o właściwym rozmiarze lub kolorze;
 2. zwrócić Towar, zgodnie z określoną w Regulaminie procedurą Zwrotu Towaru.

 

W przypadku zwrotu Towaru, czas liczony jest od dnia powiadomienia Klienta o braku w Sklepie Towaru o żądanym rozmiarze lub kolorze.

Dopuszczalne jest otwarcie oryginalnego opakowania Towaru, celem zapoznania się z jego zawartością. Otwarcie opakowania Towaru nie może powodować jego zniszczenia.

Febro nie przyjmuje żadnych paczek za pobraniem.

 

Reklamacje Towaru

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze:

 1. wad fabrycznych, w oparciu o gwarancję producenta;
 2. niezgodności Towaru z Umową, w oparciu o gwarancję Febro.

 

Wszystkie Towary w Sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta.

W przypadku gwarancji Febro, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Febro o niezgodności Towaru z Umową w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.

Aby zgłosić reklamację na sprzęt, objęty gwarancją producenta lub gwarancją Febro, Klient zobowiązany jest sporządzić dokładny opis wady Towaru lub jego niezgodności z Umową i przesłać go przez formularz kontaktowy lub e-mail kontakt@febro.pl, a następnie odesłać Towar na adres Sklepu: Febro, Skwer Obrońców Helu 4/2, 51-138 Wrocław.

W celu przyspieszenia procedury, w opisie wady lub niezgodności Towaru z Umową Klient powinien podać również numer Zamówienia oraz numer rachunku bankowego, do ewentualnego zwrotu dotychczasowej zapłaty.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie. Febro informuje Klienta o jej wyniku najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Towarem.

W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli nie będzie to już możliwe Febro zwróci Klientowi równowartość zapłaty za Zamówienie i koszty odesłania Towaru reklamowanego w terminie do 7 dni lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.

 

Konto Klienta

Konto Klienta umożliwia:

 1. zarządzanie bieżącymi Zamówieniami,
 2. podgląd zrealizowanych Zamówień,
 3. zmianę danych osobowych oraz teleadresowych,
 4. personalizację oferty Sklepu pod kątem ulubionych Towarów,
 5. zarządzanie bieżącymi reklamacjami
 6. podgląd zakończonych reklamacji.

 

Rejestracja konta Klienta następuje automatycznie podczas procesu składania Zamówienia.

Rejestracja konta Klienta jest również możliwa bez konieczności złożenia Zamówienia. W takim wypadku jest ona dobrowolna.

Rejestracja konta Klienta wymaga jednorazowego podania obowiązkowych danych, niezbędnych do realizacji Zamówień składanych przez Klienta oraz zapoznania się i jednorazowego potwierdzenia akceptacji treści Regulaminu.

Rejestracja konta Klienta nie wymaga dodatkowego potwierdzenia jego założenia.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Febro wyłącznie w celu Realizacji Zamówienia.

Dane osobowe Klienta przechowywane są w zbiorze danych firmy Febro Magdalena Kras i są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Klient ma prawo do:

 1. wglądu do własnych danych osobowych,
 2. żądania uzupełnienia lub sprostowania własnych danych osobowych,
 3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania własnych danych osobowych
 4. żądania usunięcia własnych danych osobowych.

 

Żądania, o których mowa w punkcie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest zgłosić pisemnie.

Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia jego danych osobowych, skutkuje również usunięciem zarejestrowanego w Febro konta Klienta, o czym Febro uprzednio poinformuje Klienta.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych,

W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu: Zwrot Towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie febro.pl.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel